Site logo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu www.experter.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady: (i) użytkowania i prowadzenia indywidualnych profili Użytkowników Serwisu www.experter.pl oraz (ii) udziału Użytkowników w procesach rekrutacyjnych prowadzonych w ramach serwisu www.experter.pl (iii) wysyłania informacji handlowych do Użytkowników Serwisu przez Experter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Ludwika Solskiego 7/4, 31-216 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000888392, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS NIP: 9452243148, wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) pod nr 25558.

§1. Definicje i określenia

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,

CV –  życiorys Użytkownika zamieszczony w ramach Profilu Użytkownika w postaci pliku zewnętrznego dodanego przez Użytkownika,

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

Login – podany przez Użytkownika adres e-mail, którym posługiwać się będzie w Serwisie

Pracodawca  – Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej poszukująca pracowników, zleceniobiorców lub  osób świadczących usługi, jak również działające na zlecenie takich podmiotów podmioty rekrutujące (np. agencje pośrednictwa w zatrudnieniu).

Profil Użytkownika –  informacje przekazane Experter przez Użytkownika, dotyczące w szczególności kwalifikacji zawodowych oraz ścieżki kariery Użytkownika, podawane przez Użytkownika w szczególności poprzez wypełnienie formularza w czasie zakładania Profilu Użytkownika,

Regulamin – „Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu www.experter.pl” stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Experter pod aktualnym adresem URL: https://www.experter.pl,

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.),

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna,

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.,

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin,

Usługodawca lub Experter Experter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Ludwika Solskiego 7/4, 31-216 Kraków, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000306694 Kapitał zakładowy 50 000 PLN  (zapłacony w całości), NIP: 513-016-40-85, REGON: 120703473,

Użytkownik (Usługobiorca) – osoba fizyczna, która korzysta z bezpłatnej Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Experter, w tym z indywidualnego Profilu Użytkownika Serwisu,

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin reguluje zasady świadczenia przez Experter usług drogą elektroniczną w zakresie:

a. prowadzenia przez Experter Profili Użytkowników i umożliwienia:
– aktualizacji Profilu, w tym w szczególności w zakresie  udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz usunięcie Profilu,
– składania aplikacji na prowadzone w Serwisie przez Experter procesy rekrutacyjne.

b. obsługi procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Experter w Serwisie na zlecenie podmiotów trzecich.

2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom bezpłatnie oraz na żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego.

3. Experter dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałego i nieprzerwanego świadczenia usług określonych Regulaminem, z zastrzeżeniem że czasowe przerwy w świadczeniu usług mogą być spowodowane czynnościami konserwacyjnymi lub okolicznościami niezależnymi od Experter. Experter dołoży wszelkich starań w celu czasowego ograniczenia takich przerw.

4. Usługi świadczone w Serwisie są bezpłatne dla Użytkowników.

5. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od zamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa i wolności osób trzecich.

6. Experter zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów Użytkownika naruszających prawo, prawa osób trzecich lub Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia Profilu Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik wykorzystuje Profil niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa, Regulaminu lub w sposób naruszający prawa osób trzecich.

§3. Warunki zawierania i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna.

 1. Świadczenie usług przez EXPERTER następuje na warunkach opisanych w Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu to powinien ograniczyć korzystanie z Serwisu do zakresu w jakim korzystanie z Serwisu jest możliwe bez zakładania Profilu – np. do czytania treści zamieszczonych w Serwisie.
 2. Użytkownikiem Profilu może zostać osoba pełnoletnia.
 3. W celu skorzystania z usług oferowanych przez EXPERTER konieczne jest spełnienie wymagań technicznych, niezbędnych do korzystania z systemu teleinformatycznego Serwisu tj.:

– połączenia z siecią Internet,
– dostępu do przeglądarki internetowej.

 1. W ramach Serwisu EXPERTER zamieszcza oferty pracy swoich klientów, tj. Pracodawców.
 2. Użytkownik zainteresowany ofertą pracy może złożyć aplikację po założeniu Profilu  Użytkownika.
 3. W celu założenia Profilu Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny zawierający podstawowe dane, jak imię i nazwisko, rok urodzenia, adres email, numer telefonu. Na tym etapie Użytkownik załącza również swoje CV w postaci pliku zewnętrznego. Po wypełnieniu formularza, wyrażeniu przez Użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu i kliknięciu przycisku: Wyślij aplikację, Profil użytkownika zostaje aktywowany.
 4. Po założeniu Profilu Użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie drugiego formularz precyzującego profil zawodowy użytkownika, w ramach którego należy podać następujące informacje:

– miejsce zamieszkania,
– znajomość języków obcych,
– gotowość do relokacji,
– preferowany poziom stanowiska,
– oczekiwania finansowe,
– cel zawodowy,
– specjalizacje.

Wypełnienie tego formularza nie jest obowiązkowe. Jeżeli jednak Użytkownik zdecyduje się go wypełnić, zostanie on poproszony o podanie danych we wszystkich z powyższych kategorii, z wyłączeniem celu zawodowego, który może  zostać pominięty.  Podanie powyższych danych pozwala Użytkownikowi na stworzenie profilu zawodowego.

 1. Użytkownik ma również możliwości skorzystania z opcji założenia Profilu w oderwaniu od składania aplikacji w związku z ogłoszeniem zamieszczonym w Serwisie poprzez kliknięcie: Wyślij CV. W takim wypadku Użytkownik zostanie poproszony o podanie od razu następujących danych:

– imię  i nazwisko,
– adres email,
– rok urodzenia,
– numer telefonu,
– miejsce zamieszkania,
– znajomość języków,
– gotowość do relokacji,
– preferowany poziom stanowiska,
– oczekiwania finansowe,
– cel zawodowy,
– specjalizacje.

Założenie Profilu następuje po akceptacji przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 1. Informacja o założeniu Profilu zostaje wysłana na adres elektroniczny Użytkownika podany w czasie rejestracji. Na podany adres będą wysyłane również powiadomienia w trakcie korzystania z Profilu Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik zadeklaruje chęć ich otrzymywania.
 2. W ramach Profilu Użytkownik może aktualizować swoje dane osobowe, zmieniać hasło, jak również usunąć Profil.
 3. EXPERTER nie ma prawnych ani faktycznych możliwości weryfikacji prawidłowości większości danych identyfikacyjnych podanych przez Użytkownika. Użytkownik powinien mieć świadomość, że podanie w formularzu rejestracyjnym nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych może uniemożliwić Użytkownikowi osiągnięcie celu polegającego na wzięciu udziału w procesie rekrutacji.
 4. Użytkownik może zamknąć Profil założony w Serwisie – w tym celu należy wysłać wiadomość email na adres: dpo@experter.pl lub – po uprzednim zalogowaniu do Profilu Użytkownika – kliknąć w zakładkę „Profil” oraz w przycisk dostępny w sekcji „Usuń profil”. Wraz z wyrejestrowaniem z serwisu następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zamknięcie Profilu w Serwisie spowoduje brak możliwości uczestnictwa Użytkownika w prowadzonych przez EXPERTER procesach rekrutacyjnych.
 5. Użytkownik nie powinien ujawniać hasła do Profilu innym Użytkownikom. W przypadku takiego ujawnienia, EXPERTER nie może ponosić odpowiedzialności za skutki dokonanego ujawnienia hasła do Profilu.
 6. EXPERTER zaleca, aby Użytkownicy aktualizowali Profil przynajmniej raz na 6 miesięcy.  EXPERTER może poprosić Użytkownika o aktualizację profilu przesyłając Użytkownikowi pocztą elektroniczną stosowną informację. Profile nieaktualizowane przez Użytkowników przez okres dłuższy niż  5 lat mogą zostać usunięte przez EXPERTER.
 7. EXPERTER dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika, realizując w tym zakresie postanowienia RODO.  EXPERTER nie kontroluje ani nie weryfikuje danych zawartych zamieszczonych w Profilu Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczenie prawdziwych danych.

§4. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych  Użytkowników. 

 1. Jeżeli Użytkownik założy Profil w Serwisie i wyrazi zgodę na postanowienia Regulaminu, jego dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 2. a) W celu świadczenia usług drogą elektroniczną, na podstawie umowy zawartej z EXPERTER poprzez akceptację przez Użytkownika regulaminu Serwisu, a mianowicie: (i) prowadzenia Profilu w Serwisie; (ii) tworzenia profilu zawodowego (iii) umożliwienia złożenia aplikacji na prowadzone w Serwisie procesy rekrutacyjne; (iv) udziału w przyszłych rekrutacjach – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta miedzy Użytkownikiem a EXPERTER na warunkach określonych w regulaminie Serwisu,
 3. b) oceny przekazanych danych i tworzenia profilu zawodowego Użytkownika i dopasowania zarejestrowanych w Serwisie ofert pracy do doświadczenia i kwalifikacji Użytkownika i przekazania rekomendowanych ofert pracy – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie uzasadniony interes EXPERTER polegający na prowadzeniu na zlecenie podmiotów trzecich procesów rekrutacyjnych,
 4. c) W celu przekazywania danych osobowych Użytkownika, przekazanych w jego Profilu zawodowym utworzonym w Serwisu potencjalnym Pracodawcom, w tym podmiotom rekrutującym,  których oferty pracy są odpowiednie do kwalifikacji zawodowych i doświadczenia Użytkownika – podstawą przetwarzania danych w tym przypadku będzie uzasadniony interes EXPERTER polegający na wyszukiwaniu i dopasowaniu profili kandydatów do ofert pracy posiadanych przez EXPERTER,
 5. d) W celu przypominania Użytkownikowi raz na jakiś czas o aktualizacji danych w Serwisie – podstawą przetwarzania w tym wypadku będzie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu procesów rekrutacyjnych w oparciu o aktualne dane Użytkowników Serwisu,
 6. e) W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb archiwizacyjnych EXPERTER – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie uzasadniony interes EXPERTER, a dane statystyczne wynikające z przetwarzania danych Użytkownika w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom,
 7. f) Jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie przetwarzany także w celu wysyłania ofert związanych ze świadczonymi przez EXPERTER usługami, w tym newsletterów, na podany przez Użytkownika adres e-mail – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, którą może wycofać w każdym czasie kontaktując się z EXPERTER; przetwarzanie przez EXPERTER danych do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody będzie zgodne z prawem,
 8. g) W celu archiwizacji przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, potwierdzenia wykonania przez EXPERTER jej obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko EXPERTER – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes EXPERTER jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
 9. EXPERTER przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Dlatego co pewien czas EXPERTER przypomni Użytkownikowi o konieczności aktualizacji danych, pozostawiając powiadomienie na profilu lub wysyłając wiadomość na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 10. Użytkownik może podać tylko część danych wymaganych przez EXPERTER, niemniej jednak przy zakładaniu Profilu w Serwisie wymagane jest podane danych, które są potrzebne do wykonywania przez EXPERTER Usług określonych Regulaminem i prowadzenia procesów rekrutacyjnych realizowanych za pośrednictwem Serwisu. Niepodanie danych wymaganych w pierwszym formularzu skutkuje brakiem możliwości założenia Profilu w Serwisie i w konsekwencji  brakiem możliwości wysłania aplikacji na wybraną ofertę pracy.
 11. EXPERTER, oprócz udostępniania danych potencjalnym Pracodawcom i podmiotom rekrutującym, udostępnia dane osobowe również podmiotom działającym na zlecenie EXPERTER (np. podmiotom świadczącym dla EXPERTER usługi hostingowe), tj. podmiotom przetwarzającym. Udostępnienie danych nastąpi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, która określi m.in. cel, zakres i okres przetwarzania danych.
 12. EXPERTER nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że potencjalny pracodawca lub podmiot prowadzący rekrutację na jego rzecz (np. inna spółka z grupy przedsiębiorstw, do której należy potencjalny pracodawca) znajduje się poza UE. W takim wypadku EXPERTER może przekazać dane Użytkownika do państwa spoza UE, a jeżeli Komisja Europejska nie wydała wcześniej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w tym państwie, aby zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkownika, EXPERTER podpisze z takim podmiotem umowę zgodną z obowiązującym wzorem standardowych klauzul ochrony danych przyjętym przez Komisję Europejską lub polski organ nadzorczy.
 13. EXPERTER stosuje szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowych, wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych. EXPERTER informuje, że korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa, jednakże stosowane przez EXPERTER zabezpieczenia służą ograniczeniu tego ryzyka w jak największym stopniu.
 14. Dane Użytkownika są przetwarzane w następujących okresach:
 15. a) w przypadku założenia Profilu Użytkownika, EXPERTER będzie przetwarzać dane w kolejnych prowadzonych procesach rekrutacyjnych, do czasu wycofania zgody przez Użytkownika (np. usunięcia Profilu z Serwisu) albo przez okres 5 lat od ostatniego uaktualnienia danych w Serwisie.
 16. b) Po usunięciu Profilu Użytkownika w Serwisie – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, EXPERTER może przetwarzać dane Użytkownika do celów archiwizacji, statystyki, potwierdzenia wykonania obowiązków EXPERTER oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko EXPERTER, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat.
 17. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje szereg praw w związku z przekazaniem danych osobowych, takich jak:
 18. a) prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe – realizowane poprzez zwrócenie się do Serwisu na adres: dpo@experter.pl
 19. b) prawo do dostępu i aktualizacji danych realizowane poprzez zwrócenie się do Serwisu na adres: dpo@experter.pl
 20. c) prawo do usunięcia danych – realizowane poprzez powiadomienie Serwisu na adres: dpo@experter.pl lub samodzielne usunięcie Profilu w Serwisie. W takim przypadku aplikacja Użytkownika zostanie usunięta z trwających procesów rekrutacyjnych, a podmioty, którym dane zostały ujawnione, zostaną powiadomieni o żądaniu usunięcia udostępnionych danych,
 21. Na zasadach określonych w RODO, Użytkownikowi przysługuje również  prawo:

– żądania ograniczenia przetwarzania danych,
– zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, jeżeli są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EXPERTER,
– przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody Użytkownika.

 1. Realizacja uprawnień Użytkownika dotyczących danych osobowych nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu z uwagi na okoliczności niezależne od EXPERTER, EXPERTER poinformuje o tym Użytkownika i wyjaśni przyczyny opóźnienia. W przypadkach uzasadnionych EXPERTER może dokonać weryfikacji tożsamości Użytkownika poprzez zadanie mu kilku pytań.

§5. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje Użytkowników dotyczące działania Serwisu oraz świadczenia usług określonych w Regulaminie przez Experter można składać: (i) na adres email: dpo@experter.pl lub (ii) pod numerem telefonu +48 576 662 235, lub (iii) pisemnie na adres Experter: Experter sp. z o.o., ul. Ludwika Solskiego 7/4, 31 – 216 Kraków.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać przynajmniej następujące informacje: oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe.

3. Experter rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Informacja zostanie przekazana Użytkownikowi w sposób odpowiadający sposobowi zgłoszenia reklamacji, chyba że Użytkownik zaakceptuje inną formę przekazania informacji na temat rozstrzygnięcia reklamacji.

§6 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wchodzą w życie w terminie podanym w zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania użytkowników o zmianach. W terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu – takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika wiążącego Experter i Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, Usługodawca zakończy świadczenie usług w stosunku do danego Użytkownika w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia przez Użytkownika oświadczenia. Oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do Użytkownika zmienionego Regulaminu powinno zostać złożone pocztą elektroniczną na adres: dpo@experter.pl lub listem poleconym na adres Experter lub poprzez usunięcie Profilu Użytkownika

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania w Serwisie bezpłatnych Profili bez podania przyczyny. Zaprzestanie udostępniania bezpłatnych Profili Użytkownika przez Experter będzie oznaczało rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Experter i nastąpi po uprzednim mailowym powiadomieniu Użytkownika – w terminie 14 dni od takiego powiadomienia.

3. W sprawach nie regulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w Polityce cookies.

Zaloguj

Załóż konto

Registration is currently disabled.

Zapomniane hasło